آمار
پست های برچسب شده "بیمار"
اولتراسوند (ultrasound) به فارسی ماورای صوت ترجمه می شود. اولتراسوند یکی از ابزارهای پر کاربرد مورد استفاده در فیزیوتراپی [...]
0

بالا

X