آمار
پست های برچسب شده "افزایش عملکرد اندام"

استفاده از دستگاه های الکتروتراپی (Electrotherapy) روشی رایجی در فیزیوتراپی و توانبخشی است.
در الکتروتراپی ( که با عنوان تحریک الکتریکی عضلات یا e-stim نیز شناخته می شود) از یک دستگاه الکتریکی که پالس های الکتریکی را به بدن بیمار منتقل می کند، استفاده می شود.
این تحریک به منظور کمک به روند بهبود عضلات و بازسازی بافت ها انجام می شود.
الکتروتراپی نه تنها یک روش مرسوم در فیزیوتراپی است بلکه می تواند توسط سایر متخصصان توانبخشی نیز مورد استفاده قرار گیرد زیرا مزایای درمانی متعددی دارد.

0

بالا

X