: بخش فروش
04135549231
پک بهداشتی جهت مصرف بیمار
 
پک بهداشتی بیمار برای مصرف شخصی هر بیمار تهیه می گردد که محتوای آن شامل پد فیزیو تراپی، حوله بیمار، ملحفه بیمار و کیف بیمار که جهت حمل موارد مذکور می باشد. و همچنین شرایط بافت و چاپ لوگوی مورد نظر درخواست کننده نیز امکان پذیر میباشد.Back To Top